Otvaranje jdoo i doo – 10 koraka kako otvoriti firmu

Otvaranje jdoo i doo – 10 koraka kako otvoriti firmu

Odlučili ste pokrenuti vlastiti posao, zaključili kako je otvaranje jdoo i doo najbolja opcija za Vas no ne znate gdje započeti i što dalje trebate napraviti? U sljedećem članku ćemo vam objasniti kako otvioriti firmu i popisati sve radnje i korake koje ste dužni izvršiti na tom putu.

1. Korak: otvaranje jdoo i doo – Provjera i rezervacija tvrtke društva

Društvu trebate dati tvrtku (ime društva). Provjera i rezervacija imena nisu obvezne no često se događa da ne udovoljava pravilima za upis u sudski registar, te da će vam sud vratiti svu dokumentaciju na ponovnu obradu ukoliko ime ne bude prihvaćeno, tako da predlažemo da nikako ne preskačete ovaj korak. Provjeriti da li već postoji registrirano ime možete na OVDJE!

Nakon što ste provjerili da je odabrano ime slobodno potrebno je popuniti na računalu Obrazac RZ te ga isprintati u dva primjerka i dostaviti trgovačkom sudu u mjestu sjedišta budućeg društva zajedno s potvrdom o uplati pristojbe. Podatke za uplatu pristojbi i detalje oko imena društva predlažemo da dodatno provjerite s javnim bilježnikom.

2. Korak: otvaranje jdoo i doo – Priprema dokumentacije kod javnog bilježnika i polog temeljnog kapitala

Nakon što je sud odobrio i rezervirao ime budućeg društva, bilo ono jdoo ili doo, opet odlazite javnom bilježniku koji će za vas pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i uputiti vas u poslovnu banku na čiji prijelazni račun uplaćujete temeljni kapital društva. Banka će vam odmah ispostaviti potvrdu o uplati temeljnog kapitala s kojom potom odlazite natrag javnom bilježniku da kompletirate dokumetaciju koja se sastoji od:

• prijave za upis osnivanja
• zapisnika o osnivanju
• popisa članova društva
• ovjerenog potpisa člana uprave
• potvrde o uplati temeljnog kapitala
• potvrde o uplati sudske pristojbe
• izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Trgovački sud će u roku od nekoliko dana dostaviti u Javno bilježnički ured Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u društva.

3. Korak: otvaranje jdoo i doo – Izrada pečata

Nakon zaprimanja Rješenja o upisu u sudski registar i Potvrde o OIB-u potrebno je izraditi pečat. Za izradu pečata sa sobom morate imati Riješenje o upisu u sudski registar.

4. Korak: otvaranje jdoo i doo – Prijava Državnom zavodu za statistiku

Za prijavu poslovnog subjekta, dakle jdoo ili doo, potrebno je na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, dostaviti slijedeće dokumente:

• dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa stranice www.dzs.hr
• dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela o osnivanju i potvrde o OIB-u
• dokaz o uplati 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

5. Korak: otvaranje jdoo i doo – Prijava društva u sustav HZZO I HZMO

Za evidenciju o početku poslovanja potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

• rješenje o upisu u sudski registar
• Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)
• prijavu o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa (tiskanica M-11P)

Prijava na HZMO je automatski znači prijavu na HZZO.

6. Korak: otvaranje jdoo i doo – Prijava člana uprave društva/direktora u sustav HZZO i HZMO

Ukoliko je član uprave društva/direktor nezaposlen dužan se prijaviti/zaposliti u društvu u kojem je direktor. Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

• ugovor o radu
• pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili pisanu obavijest o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca
• ako je radnik strani državljanin – radnu dozvolu za strance
• prijavu o početku osiguranja
• tiskanica M-1P

Prijava na HZMO je automatski znači prijavu na HZZO.

7. Korak: otvaranje jdoo i doo – Sklapanje ugovora s knjigovodstvenim servisom

Pronađite knjigovodstveni servis i sklopite Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga. Ukoliko još nemate vlatitog knjigovođu, svakako preporučamo da pogledate naše usluge, te Vam stojimo na raspolaganju!

8. Korak: otvaranje jdoo i doo – Otvaranje poslovnog računa u banci

Otvorite poslovni račun u banci te dajte nalog za prijenos temeljnog kapitala na vaš račun.

9. Korak: otvaranje jdoo i doo – Prijava u sustav poreznih obveznika poreza na dobit

Za prijavu u sustav poreznih obveznika poreza na dobit će Vam trebati:

• Rješenje trgovačkog suda o osnivanju tvrtke
• Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (od Državnog zavoda za statistiku)
• Ugovor o najmu sa vlasnikom prostora kod kojeg ste prijavili sjedište firme; na tom ugovoru mora biti vidljiv žig od porezne uprave – da je vlasnik prostora u poreznoj upravi prijavio porez na najam
• Ugovor sa knjigovodstvenim servisom
• Preslika potpisnog kartona
• Prijava o većinskom vlasništvu i povezanosti društava
• Prijava društva na HZMO I HZZO

10. Korak: otvaranje jdoo i doo – Prijava u sustav PDV-a

Odluka o ulasku u sustav PDV-a nije bezazlena odluka i predlažemo da svakako prođete s vašim budućim servisom isplativost ulaska u sustav. Ukoliko se odlučite na ulazak poreznoj upravi je potrebno dostaviti popunje obrazac P-PDV.